ประชุมถอดบทเรียนการจัดการครอบครัวรายกรณี (Family case Management : FCM)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการจัดการครอบครัวรายกรณี (Family case Management : FCM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับครอบครัว ร่วมกับเครือข่ายวันโฮม (One Home) อพม. ในพื้นที่และเจ้าหน้ารที่เทศบาลตำบลวัดประดู่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อพม. และบุคลากรของหน่วยงาน พม. มีความรู้ความเข้าใจการจัดบริการครอบครัวรายกรณีและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ทำให้การปฎิบัติงานประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]