ประชุมทางไกลผ่าน Web conference ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามงานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.)

   วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web conference ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามงานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.)ในประเด็นการเงินและบัญชี และการติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของจังหวัด

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]