ประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคมเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]