ประชุมทางไกลเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริกรคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลปั นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมทางไกลเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]