ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมและติดตามการฟ้องคดีสถานประกอบการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมทางไกล
เพื่อซักซ้อมและติดตามการฟ้องคดีสถานประกอบการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการเป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]