ประชุมทีมวิชาชีพเพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับชุมชน

29 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทีมวิชาชีพเพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับชุมชน ร่วมกับชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนในกรณีส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับสู่ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]