ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ กรณี เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย 

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากุล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ กรณี เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]