ประชุมนำเสนอรายงานข้อเสนอแนะที่ได้จากผลสะท้อนปัญหาสิทธิแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-14.00 น. นายสุชาติ แสงพรน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสติการ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมสนทนา เรื่อง สิทธิแรงงานข้ามชาดีในมิติด้านความเท่าเทียมทางเพศและครอบคลุมทางสังคม จัดตั้งขึ้นโดยองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID-THAILAND)
โดยมีวัตถุประสงค์
1) สร้างความตระหนักและสะท้อนปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิและการทำงานโดยให้ความสำคัญกับเสียงของแรงานข้ามชาติผ่านมุมมองด้านความเท่าเทียมทางเพศและครอบคลุมทางสังคมเป็นหลัก
2) หารือเรื่องทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ การรับค่าจ้างการเข้าถึงบริการด้านสังคมทั่วไป
3) กำหนดประเด็นที่ต้องผลักดัน ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อประเด็นเพศสภาพและสวัสดิภาพของแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]