ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองขุนทะเลครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองขุนทะเลครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาบรรจุทายาทโดยชอบธรรมเป็นสมาชิกนิคมเดิมที่ถึงแก่กรรม ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]