ประชุมประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Line Application เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ อพม.ระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสาน อพม.ระดับอำเภอและระดับตำบล ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]