ประชุมผ่านระบบออนไลน์

   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือปรึกษาการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]