ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM) โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โครงการย่อย Healthy..Gamer การแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM) โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โครงการย่อย Healthy..Gamer การแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]