ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริม
งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอเคียนซา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอเคียนซา โดยมีนายสันติ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเคียนซา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]