ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี โดยมีนายอภิรัฐ จิตราภิรมย์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอวิภาวดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิภาวดี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]