ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริม
งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอพระแสง

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอพระแสง โดยมีนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพระแสง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]