ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงบพัฒนาจังหวัด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงบพัฒนาจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]