ประชุมพิจารณาระบบเรียนรู้ออนไลน์พื้นฐาน (E-learning) ด้านความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติการ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมพิจารณาระบบเรียนรู้ออนไลน์พื้นฐาน (E-learning) ด้านความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสั วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาคเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ สหวิชาชีพ ที่ทำงานด้านความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอ แนะต่อระบบเรียนรู้ออนไลน์พื้นฐาน (E-learning) ด้านความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปรับเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]