ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ให้นางสาวลภัทรดา พลแก้ว นักพัฒนาสังคมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี พ.ศ.2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2566-2570 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]