ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. … “องค์กรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... “องค์กรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุพล บริสุทธิ์ อดีตที่ปรึกษากฎหมาย พม. เป็นวิทยากร

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]