ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง ชุดเผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยมี ดร.อัจริยา วัชราวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชงโค อาคาร 111 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]