ประชุมวางแผนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและปัญหาที่ดิน ปี 2564

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม เป็นประธานการประชุมภาคีภาคประชาชน ขบวนองค์กรชุมชน และภาคีภาควิชาการ เพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและปัญหาที่ดินปี 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]