ประชุมวางแผนให้ความช่วยเหลือและวางแผนสัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมประชุมวางแผนให้ความช่วยเหลือและวางแผนสัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 26 ราย สัญชาติเมียนมาร์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]