ประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการจัดประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ 2564 และร่วมวางแผนการดำเนินงานงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎรธานี ชั้น 1


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]