ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพบูลย์ นาคเจือ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]