ประชุมสนทนากลุ่มสิทธิแรงงานข้ามชาติในมิติด้านความเท่าเทียมทางเพศและครอบคลุมทางสังคม พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ ร่วมประชุมสนทนากลุ่มสิทธิแรงงานข้ามชาติในมิติด้านความเท่าเทียมทางเพศและครอบคลุมทางสังคม พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในประเด็นสนทนา ดังนี้

  1. บรรทัดฐานเรื่องเพศสภาพ
    2.การจ้างงาน
    3.ค่าตอบแทนจากการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
    4.การเข้าถึงบริการสาธารณะและบริการสังคม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]