ประชุมสหวิชาชีพ คณะกรรมการสหวิชาชีพประจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสหวิชาชีพ คณะกรรมการสหวิชาชีพประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้จัดทำรายงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 7 คดี ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]