ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนมิถุนายน 2565

 วันที่ 28 มิถุนายน2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม โดยได้กำชับให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชนสุงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]