ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม 2564

      วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  เพื่อเป็นการเตือนสติให้ทุกภาคส่วนใช้ชีวิตตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยทุกรูปแบบ จากนั้น ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาตำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]