ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพุนพิน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนน ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพุนน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนน ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นที วันแรก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมฯเพื่อชี้แจงสิทธิสวัสดิของประชาชนและการช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคมรวมถึงครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]