ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home)

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงนการขับศลื่อนตมภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]