ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ Model การยกระดับการทำงาน พม.สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของ พม.สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และคำสั่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของ พม.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]