ประชุมหารือกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ จำนวน 5 ราย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]