ประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนผู้ไร้ที่พึ่ง

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลพุนพิน จำนวน 5 ราย เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้ที่พึ่ง และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ โดยมีนายวิสุตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพุนพิน และ มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามโครงการพัฒนาและยกระดับกลไกศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 5 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]