ประชุมอาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอตำบล เพื่อวางแผนการให้การช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19

      วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมอาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอตำบล เพื่อวางแผนการให้การช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19 ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ชี้แจงและวางแผนการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]