ประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำความเข้าใจนโยบายขยายเครือข่าย อพม. และการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]