ประชุมเครื่อข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ (อพม.)ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ และบางไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากนิคมสร้างตนเองขุนทะเล เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์และบางไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อซี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์(อพม)ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน รวมทั้งกลไกการประสานความร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]