ประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการให้คำแนะนำ รับทราบปัญหา และการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]