ประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริการให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และเพื่อทราบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 13 ก.ค.64) รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]