ประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครื่อข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ แรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมเละสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวจิรภา ไชยสม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางหรือวิธีการบริการให้คำปรึกษารับทราบปัญหา แก้ไขปัญหาช่วยเหลือ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]