ประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีวัตถุประสงค์
1) รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2564
2) ปรึกษาหารือ แนวทางหรือวิธีการบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]