ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) ครั้งที่ 15

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) ครั้งที่ 15 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในประเด็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว(ทุกช่วงวัย) และสามารถนำทักษะองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]