ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน ทักษะสมอง Executive Function : EF เพื่อป้องกันยาเสพติด) ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒาสังคมชำนาญการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (การเสริมสร้งองค์ความรู้ด้านทักษะสมอง Executive Function : EF เพื่อป้องกันยาเสพติด) ครั้งที่ 12 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่าย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ในประเด็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทักษะสมองเพื่อป้องกันยาเสพติดและสามารถนำทักษะองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด และระดับชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]