ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (การสร้างภูมิคุ้ม กันครอบครัวจากความรุนแรงในครอบครัว) ครั้งที่ 4 

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (การสร้างภูมิคุ้ม กันครอบครัวจากความรุนแรงในครอบครัว) ครั้งที่ 4 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Z๐om Meeting โดยมี นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยกรกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]