ประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]