ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

วันที่ 18-20 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ และการจัดการรายกรณีเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานด้านบังคับใช้กฎหมายและด้านสังคมสงเคราะห์ ณ โรงแรม เอส.22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]