ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]