ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานการ ให้บริการผู้ช่วยคนพิการในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ มีกลุ่มเป้าหมายผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]