ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสำรวจสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิคนพิการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสำรวจสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิคนพิการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลซ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิด มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 85 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]