ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการให้บริการคนพิการของศูนย์บริการดนพิการทั่วไป ตลอดจนวางแผนการให้บริการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง ฯ จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]