ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์านี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประานพิธีเปิดฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการและผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ห้องประชุมภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]